İşbu Aydınlatma Metni, Bzetmex Teknoloji A.Ş ("Şirket")'ne ait bzetcoin.com web adresi tarafından kullanıcılarının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere bzetcoin.com/kvkk adresinde yer alan bzetcoin.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

1.a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz elektronik veya fiziksel olarak toplanır. Bu aydınlatma metninde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

1.b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Öngörülen kişisel veri işleme koşulları çerçevesinde, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetler ilgili personelin zevk, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmekte ve kişisel verilerinizin ilgili personele tavsiye edilmesi ve tanıtılması için gerekli faaliyetler planlanmaktadır. 5 ve 6.maddelerde ilgili personelin ürün ve hizmetlerden yararlanabilmesi ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla ilgili iş birimleri, işlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaları yürütür. faaliyetleri yürütmek ve ilgili iş süreçlerini yürütmek ve şirketi planlamak Şirketin iş ve/veya iş stratejisinin amacı, şirket ile iş ilişkisi bulunan şirket ve kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini sağlamaktır..

1.c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım Planlamave Yürütme Şirket, kişisel verilerinizi, ürün ve hizmetlerinizi ilgili personelin tercih, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirmekte ve gerekli faaliyetleri kişisel çerçevede ilgili personele tavsiye ve teşvik etmektedir. İlgili personelin Şirket tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerden yararlanabilmesi için iş biriminin gerekli çalışmalarını yürütmek ve ilgili iş süreçlerini yürütmek, ilgili iş biriminin gerekli çalışmalarını mevzuat çerçevesinde yürütmek. Şirketin yürüttüğü iş faaliyetlerini gerçekleştirmek ve şirket ile işbirliği yapmak, Şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile yasal olarak yetkili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ilgili iş süreçleri planlamasını ve iş stratejilerinin uygulanmasını sağlamak ve yasal, teknik , şirket ve şirket ile iş ilişkisi içinde bulunanların ticari iş güvenliği ve iş güvenliği hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

1.d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirket'e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirket tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçekkişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
Bzetcoin ICO